Tobramycin/ Dexamethasone Ointment 3.5gm

$106.00

Brand names may vary.