Tobramycin/ Dexamethasone Ointment 3.5gm

$112.30

Brand names may vary.